International Färg

International Färg AB är ett företag i Akzo Nobel-koncernen. Det mångåriga samarbetet innebär att DGE Mark och Miljö utgör ett löpande stöd i miljöfrågor och medverkar i myndighetsdiskussioner.

Kunden

International Färg AB är ett företag i Akzo Nobel-koncernen och en av ett fåtal Sevesoanläggningar på den högre kravnivån i Göteborgs kommun.

Uppdraget

Sedan lång tid medverkar DGE Mark och Miljö vid bolagets myndighetsdiskussioner och utgör ett löpande stöd i miljöfrågor. Det innebär bland annat uppdatering av relevant lagstiftning kring miljö och arbetsmiljö.
De senaste åren har vi också bistått bolaget genom hela tillståndsprocessen fram till ett nytt tillstånd enligt Miljöbalken, samt utfört markundersökningar på fastigheten vid en MIFO-undersökning fas 1. En riskbedömning av markförhållanden på fastigheten har upprättats med anledning av att där förekommer storskalig kemikaliehantering (Seveso).

DGE Mark och Miljö har även utfört provtagning, analyser och utvärdering av dagvattenutsläpp, samt kartering av lösningsmedelsutsläpp från hela anläggningen. Uppdraget har inkluderat identifiering av de utsläppspunkter som ger bäst effekt att åtgärda för att reducera totalutsläppet av VOC. Vi är väl förtrogna med den reningsutrustning som finns och upprättar varje kvartal en driftrapport över hur utrustningen fungerat.