Miljökontroll vid sanering

Har ni råkat ut för ett läckage, behöver en tidigare förorening saneras eller har ni fått ett föreläggande om efterbehandling? Vi hjälper er hela vägen från tillståndsansökningar och anbudsunderlag till slutrapport.

Vad DGE kan:

Vi utvärderar möjliga åtgärder utifrån typ av förorening, var den finns, geologi, tidsperspektiv samt finansiering. Åtgärder och kostnader kan värderas tillsammans med riskbedömningen i en så kallad riskvärdering. För många undersökningar och åtgärder krävs tillstånd från myndigheterna. Vi kan kraven och hjälper gärna till med anmälningar och tillståndsansökningar. Är ansvarsfrågan komplicerad samarbetar vi med ledande jurister inom området.

Innan utförandefasen kan vi ta fram tekniska underlag, administrativa förutsättningar och hjälper gärna till med upphandlingen Vi utför miljökontroll vid sanering och efterbehandling av förorenade områden för att avgränsa saneringsåtgärden, klassificera jordmassor, dokumentera och följa upp åtgärdsmålen. När åtgärden är avslutad och åtgärdsmålen uppnåtts gör vi en slutrapport att använda vid en ny fastighetsvärdering.

Vad du ska tänka på:

Vi behöver allt underlag om tidigare undersökningar och utredningar som utförts på fastigheten, eventuella föreläggande från tillsynsmyndigheter etc.

Läs här om en kund vi hjälpt med miljökontroll vid sanering: GKN

Daniel Hellqvist

Daniel har mer än 10 års erfarenhet som miljökonsult, främst avseende frågor kring förorenade områden. Han har omfattande erfarenhet av såväl projektledning som fältarbete.