Tillståndsansökan och miljöbedömningar

Nyetableringar, expansioner och större förändringar i verksamheters produktion behöver ofta föregås av en formell tillståndsprocess enligt miljöbalken. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en robust och hållbar ansökningsprocess genom att i ett tidigt skede identifiera ett projekts unika förutsättningar och utmaningar.

Vad DGE kan:

Tillsammans med våra kunder från svensk industri och energiproduktion arbetar vi idag med tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och havsbaserad vindkraft.

I projekten bistår vi efter önskemål med följande delar:

  • Projektledning
  • Strategisk rådgivning gällande tillståndsansökans innehåll och avgränsning
  • Upphandlingsstöd av exempel inventeringar och miljöbedömningsutredningar
  • Genomförande av samrådsprocessen samt hantering av myndighetskontakter
  • Upprätta teknisk dokumentation i samarbete med våra kunder gällande
    verksamhetens utformning i förhållande till bästa möjliga teknik samt BAT-slutsatser
  • Identifiering och beskrivning av relevanta direkta och indirekta miljöeffekter och konsekvenser av verksamheten d.v.s. miljökonsekvensbeskrivningen
  • Förslag till villkorsformuleringar i den formella ansökan innehållande verksamhetens yrkanden

Beroende på tillståndsansökans inriktning och omfattning kan genomförande av olika miljöutredningar vara aktuella. Dessa kan t.ex. vara utsläppsrelaterade mätningar i luft och vatten, spridnings-, dagvatten- och skyfallsberäkningar samt statusrapporter.

DGE har möjlighet att i egen regi utföra huvuddelen av sådana utredningar men har också ett brett kontaktnät och upphandlar underkonsulter på begäran.

Viktigt att tänka på vid tillståndsansökningar

Hållbar ansökan
I en tillståndsprocess är det viktigt att göra strategiska överväganden som leder till att verksamheters framtida planer ryms inom det tillstånd som söks. Detta innefattar bland annat att ta tillvara på verksamheters tillväxtmöjligheter för en hållbar ansökan.

Rimlig tidplan
Processen från projektstart till beslut för verksamheten kan ta lång tid och beror till viss del på ansökans omfattning och behov av utredningar. En snabb tidplan förutsätter därför ett större mått av planering och strategi samt dedikerade resurser för att minska risken för ”fel” och behov av omtag i processen.

Förståelse för processen
Att förankra tillståndsprocessen och behovet av resurser från verksamheten internt är viktigt för att säkerställa framdriften i projektet och hantering av eventuella investeringsbehov längs vägen fram till erhållet beslut. Vi inleder därför gärna varje uppdrag med att utbilda kundernas aktuella ledningsgrupp.

Läs här om en kund som vi hjälpt med tillståndsprövning: The Absolut Company

Malin Karlsson

Malin har arbetat som miljökonsult med fokus på tillstånds- och myndighetsfrågor i snart 10 år och har omfattande erfarenhet av tillståndsprocesser för svensk industri.