Hur vi styr vår verksamhet

Vår organisation syftar till att binda samman personalen i ett gemensamt nätverk, och bygger på en tro på individuellt ansvar och starkt medarbetarskap. Men självklart är det viktigt för oss att arbeta i effektiva system, kvalitetssäkrat, miljösmart och säkert. Precis som vi hjälper våra kunder att göra.

Vårt arbetssätt på DGE är certifierat enligt ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för yttre miljö. När det gäller arbetsmiljö arbetar vi i enlighet med tillämplig lagstiftning, bl a AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Vår laboratorieverksamhet är ackrediterad enligt ISO 17025:2018.

Verksamhetspolicy

DGE är ett kunskapsföretag som verkar inom hållbarhetsområdet med ett fokus på miljöfrågor, i huvudsak på den svenska marknaden.

Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativ kompetens inom miljö- och hållbarhet till våra prioriterade kunder. Rådgivningen syftar till att stärka våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke för vi tror att det då vi tillsammans kan göra skillnad för miljön. Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten tillsammans med kunder som har behov av flera av våra tjänster.

Vår Vision är att göra skillnad för varandra, våra kunder och vår gemensamma framtid.

För att förtydliga vad vi menar och underlätta vårt arbete har vi brutit ner visionen i följande ambitioner inom tre fokusområden som uttrycker vilket företag vi vill vara:

RÅDGIVNING

 • Tryggt utförande
 • Genuint engagemang
 • Värde för kunden
 • Nytta för omvärlden

FÖRETAGANDE

 • Lönsamhet för frihet
 • Självklara valet
 • Företag i balans
 • Miljösmart vardag

PERSONALFILOSOFI

 • Skön stämning
 • Smarta tillsammans
 • Utveckling och driv
 • Tillit och ansvar

Detta innebär bland annat att:

 • vi ska vara en lyhörd, energigivande och uthållig partner som letar nya lösningar och vågar ifrågasätta när kortsiktigheten och gamla sanningar kommer i vägen.
 • vår kommunikation ska vara uppriktig, tydlig och pedagogisk för att förenkla och skapa handlingskraft.
 • vi ska hålla vad vi lovat och utföra och leverera våra uppdrag på ett säkert sätt, med god kompetens, effektiva metoder och god leveranssäkerhet
 • våra medarbetare erbjuds en säker, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö

 

För att uppnå detta skall vi:

 • bedriva ett internt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
 • tillse att kvalitetsnivån i verksamheten minst upprätthåller de i verksamhetssystemet definierade kraven.
 • tillse att arbetssättet inom DGEs ackrediterade verksamhet motsvarar kraven i SS-EN ISO/IEC 17025:2018 (alternativ B) samt att angivna och uppdaterade metoder för mätningar och kalibreringar används på ett professionellt sätt till gagn för våra kunder.
 • tillse att ledarskapet ger stöd för företagets utveckling med varje individs personliga behov och förutsättningar som verktyg och utan att skapa passivitet eller inlåsning.
 • se till att våra medarbetare ständigt utvecklas och har de kunskaper som krävs inom varje område och varje specifikt uppdrag.
 • erbjuda en arbetsmiljö och organisation där arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte är ett hinder utan en tillgång för att skapa utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare oavsett kön, ålder, religion, sexuella läggning eller ursprung.
 • ha en kultur där idéer uppstår och där vi tar vara på varandras kreativitet, engagemang och driv för att utveckla våra tjänster och arbetssätt.
 • identifiera risker för miljö och människors hälsa inom ramen för våra uppdrag samt vidta nödvändiga förebyggande skyddsåtgärder.
 • ha god kännedom om gällande lagar och förordningar och betrakta dessa som en miniminivå för vårt arbete.

 

Göteborg den 15 mars 2024
Christer Gustafsson, VD