Statusrapport förorenade områden

Har ni en IED-anläggning eller planerar ni att ändra och söka nytt tillstånd för verksamheten? DGE har kunskap om alla lagkrav och hjälper er att upprätta fullständiga statusrapporter.

Vad DGE kan:

Den som bedriver, eller ansöker om att bedriva, en industriutsläppsverksamhet ska upprätta en statusrapport som redovisar:

  • Förekommande föroreningar i mark och grundvatten inom verksamhetsområdet.
  • Hur verksamhetsområdet utnyttjas vid tillfället för upprättandet av statusrapporten.
  • En historisk redogörelse för hur området tidigare har använts.
  • Mark- och grundvattenmätningar som ska redogöra förhållandena i området.

Utöver en statusrapport omfattas verksamheten även av periodiska kontroller. Dessa kontroller ska utföras regelbundet för både mark (vart tionde år) och för grundvatten (vart femte år).

DGE kan hjälpa er att upprätta fullständiga statusrapporter och har god kännedom om vilka krav som ställs på omfattning av dessa.

Vad du ska tänka på:

Vid upprättande av statusrapporter behöver DGE underlag i form av eventuella historiska utredningar, miljötekniska markundersökningar, kartor över ledningar, information om kemikaliehantering och kemikalieregister.

Daniel Hellqvist

Daniel har mer än 10 års erfarenhet som miljökonsult, främst avseende frågor kring förorenade områden. Han har omfattande erfarenhet av såväl projektledning som fältarbete.