Specialistutredningar

Behöver ni tydliggöra och sammanställa era utsläpp till luft eller vatten. Se till hela anläggningen eller effekten av processförändringar eller försäkra er att ni lever upp till nya villkor, krav och BAT.

Vad DGE kan:

Luftfrågor

 • Emissionskartläggning (flyktiga organiska ämnen, stoft, lukt, svavelföreningar, gasanalys).
 • Åtgärdsutredningar kring luftutsläpp.
 • Utbildningar
 • Spridningsberäkningar enligt AERMOD

Vattenfrågor

 • Dagvattenutredningar
 • Skyfallskarteringar
 • Åtgärdsutredningar kring utsläpp till vatten.
 • Utbildningar

DGE har lång och bred erfarenhet av flera olika reningsmetoder, reningsutrustningar samt leverantörer. Vi hjälper er att identifiera och utvärdera bästa möjliga teknik för behandling. Vid utvärdering av lämpliga reningstekniker läggs särskilt fokus på:

 • Tillförlitlighet/tillgänglighet
 • Investeringskostnad
 • Driftsekonomi
 • Tillgång till service och underhåll
 • Bedömning av referenser, driftserfarenheter

Vi kan också via vårt vattenlaboratorium (Göteborgs Kemanalys) stötta med att göra pilotförsök avseende olika reningsmetoder för vatten.

Vad du ska tänka på:

Har du rätt underlag (flöden, halter och variationer etc.) för dimensionering av optimal reningsutrustning.

Läs här om några kunder vi hjälpt med utredningar (luft och/eller vatten): Estrella, GKN, Volvo Car Corporation

Johan Mars

Johan har drygt 30 års erfarenhet av miljöarbete, främst avseende kontroll av utsläpp till luft samt reningstekniker för detta. Han har särskild expertkunskap avseende utsläpp av VOC.