Miljötekniska markundersökningar och riskbedömning

Har ni fått ett föreläggande om markundersökning, har det inträffat ett läckage på fastigheten eller planerar ni en exploatering och behöver undersöka den nya marken?

Vad DGE kan:

Vi erbjuder historiska inventeringar och miljötekniska markundersökningar i fält där vi tar prover och dokumenterar mark, vatten eller anläggningar i syfte att upptäcka eventuella föroreningar. Vi utför dessa åtgärder i enlighet med Naturvårdsverkets MIFO-systematik. Givetvis utför vi även miljötekniska undersökningar i andra sammanhang, som t.ex. vid upprättande av statusrapport, fastighetsförvärv eller inför planerad exploatering.

Vad du ska tänka på:

För att bedöma om ett område är förorenat, behöver vi veta så mycket som möjligt om områdets historia. Vilka verksamheter har bedrivits där och vilka ämnen har hanterats? Informationen hjälper oss också att utforma eventuella provtagningar på rätt sätt. Undersökningarna anpassas alltid efter behov och frågeställning.

Läs här om en kund vi hjälpt med miljötekniska markundersökningar och riskbedömning: GKN

Daniel Hellqvist

Daniel har mer än 10 års erfarenhet som miljökonsult, främst avseende frågor kring förorenade områden. Han har omfattande erfarenhet av såväl projektledning som fältarbete.