The Absolut Company

All Absolut Vodka (Sveriges största livsmedelsexport) som säljs världen över produceras av The Absolut Company i ett av världens mest energi- och klimateffektiva destillerier utanför Åhus i Skåne. Absolut är en av DGE:s äldsta kunder och vårt samarbete omfattar de flesta av våra tjänster.

DGE har sedan bolaget startades 2004 haft ett nära samarbete med The Absolut Company. Samarbetet började med löpande stöd i verksamhetens myndighetsrelaterade miljöfrågor kring produktionsanläggningarna, såsom periodiska besiktningar, anmälningsärenden, frågor kring REACH och verksamhetens egenkontroll.

Andra frågor som hanterats inom detta löpande stöd är utsläppsrätter och hållbarhetsbesked, förorenad mark, arbetsmiljöfrågor, avfallshantering och analytiska utredningar. Vi har även genomfört många mätningar av olika utsläpp till luft för att säkerställa att miljövillkoren upprätthålls och runt 2010 hjälpte vi till med tillståndsprövning för bolagets destilleri enligt MB kap 9 (miljöfarlig verksamhet) och MB kap 11 (vattenverksamhet). Vi har även varit delaktiga i att upprätta och utveckla verksamhetens ledningssystem, som idag är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001 och bistår vid behov med internrevisioner (bland annat avseende energiledning) och utbildningar.

Sedan 2014 har stödet utvecklats till att även omfatta hållbarhetsrelaterade frågor för verksamheten ur ett livscykelperspektiv. Vi hjälper löpande till med analys och underlag till beslut, bland annat i form av olika klimatberäkningar och livscykelanalys både för verksamheten och produkten inte minst för att utvärdera olika möjligheter att uppnå ambitionen att produkten ska vara klimatneutral 2030. I november 2021 lanserades ett hållbarhetstillägg till Absoluts odlingskoncept som leverantörerna av vete har att förhålla sig till, som vi varit delaktiga i att ta fram.

Som stöd i kommunikation och marknadsföring arbetar vi med kvalitetsgranskning och formulering av olika miljörelaterade uttalanden och andra typer av kommunikationsmaterial såsom hemsidor, presentationer och filmer. Vi hjälper också till med hållbarhetsredovisning för hela bolaget (där även varumärkena Malibu och Kahlúa ingår).

Eftersom vi arbetat tillsammans så länge känner vi både anläggningarna och personerna väl och kan ofta själva hitta den information vi behöver, vilket gör att arbetet löper på smidigt och effektivt. Vi kan dra nytta av det vi gjort tidigare för att lösa uppgifterna och även skräddarsy lösningar på ett sätt som passar utifrån verksamhetens behov och prioriteringar.

DGE är kunniga, har hög kompetens och är väldigt tillgängliga när vi behöver stöd. De levererar alltid och våra diskussioner kring olika frågor hjälper oss att utvecklas.

- Tina Robertsson, Director Sustainable Performance, The Absolut Company