• Publicerad: 27 februari 2024

Vanliga frågor från våra kunder gällande implementeringen av CSRD

beräkningar

Här har vi sammanställt vanliga frågor vi får från våra kunder när vi jobbar med implementeringen av det nya regelverket för hållbarhetsrapportering, CSRD.

Vilka företag omfattas av CSRD? 

Det tidigare direktivet NFRD gällde endast för så kallade “public interest entities” det vill säga noterade företag, banker och försäkringsbolag med över 500 anställda. Med CSRD utökas omfattningen till alla stora företag, oavsett om de är noterade eller inte, och inkluderar även noterade små och medelstora företag (med undantag för mikroföretag). Ökningen är mindre i Sverige där årsredovisningslagen redan har en lägre tröskel än det befintliga direktivet.

Vad gäller för företag som har brutna räkenskapsår? 

Första gången rapporteringskraven tillämpas ska det vara på det räkenskapsår som inleds närmast utgången av det år då företaget träffas. Ett företag som träffas av CSRD år 2025 och har räkenskapsår 1 november – 31 oktober ska rapportera för räkenskapsår 2025/2026 för första gången.  

Vad ska vi börja med? 

Undersök om och i så fall när och hur CSRD påverkar ert företag. Utvärdera er nuvarande process för hållbarhetsrapportering och starta dialogen mellan hållbarhets- och finansfunktioner kring hur ni kan arbeta effektivt med rapportering av hållbarhetsdata. När ni har fått en överblick så är det bra att börja arbetet med den dubbla väsentlighetsanalysen. Vidare arbete och rapportering bygger på den.  

Vilken tidsplan sätter vi för de olika delarna? 

Generellt sett så tar det ca 12-18 mån för ett företag att helt implementera CSRD. Detta varierar så klar mycket med organisationens storlek, komplexitet och nivån på existerande hållbarhetsarbete. Mycket av arbetet görs parallellt så sätt en grov tidsplan och justera när arbetet är i gång.  

Vilka i företaget ska involveras? 

När du har kartlagt de områden som företaget behöver fokusera på, får du en översikt över vilka arbetsflöden som bör sättas i gång. Det är viktigt att inkludera flera olika funktioner för att hantera arbetet. Förutom ekonomi- och hållbarhetsavdelningen bör centrala avdelningar som styrelse och ledning, HR, och inköp också involveras.  

Vad händer om vi inte lever upp till kraven? 

Det går till precis som vid finansiell rapportering. Revisorn kan behöva skriva en oren revisionsberättelse, en revisionsberättelse med en avvikelse. Det kan komma kritik från tillsynsmyndighet och om företaget agerar på en reglerad marknad så kan det sluta i en bot.  

Är EU:s taxonomi en del av CSRD?

Ja, alla företag som rapporterar enligt CSRD behöver också rapportera om sin anpassning till EU:s taxonomi.

Kan styrelsen delegera ansvaret för hållbarhetsrapporten till en hållbarhetsansvarig eller dylikt? 

Nej det går inte. Styrelsen har ansvaret för att hållbarhetsrapporten upprättas och offentliggörs enligt kraven i årsredovisningslagen. 

 

Direktivet förväntas implementeras i svensk lagstiftning till halvårsskiftet i juli 2024, men fortfarande återstår en del frågetecken. Vi håller oss uppdaterade på förändringar och förtydliganden längs vägen. Har du frågor eller vill ha stöd i exempelvis väsentlighetsanalys eller GAP-analys mot datapunkter i ESRS så hör av dig till Karin Skoog.