• Publicerad: 15 februari 2023

Utredning av organisk förorening i kylvatten

DGEs laboratorium, Göteborgs Kemanalys, utför en lång rad ackrediterade analyser enligt kundernas kontrollprogram. Men vi utför också specialanalyser för att kunna besvara kundens problem. Ibland handlar det om att utifrån problemformuleringen sätta upp nya analysmetoder. Här beskriver vi ett exempel på hur ett sådant uppdrag kan se ut.

En av våra kunder hade bekymmer med en hög TOC-halt (totalt organiskt kol) i sitt kylvattensystem. Vi fick i uppdrag att undersöka vad detta kunde bero på.

Vi började med att utföra en bred GC-MS-screening (gaskromatografi-masspektrometri) för att undersöka om TOC-halten kunde orsakas av kemiska ämnen som används i kundens process. Kylvattnet visade spår av kolväten, men halten var mycket låg och kunde inte förklara den förhöjda TOC-halten.

För att utesluta att icke flyktiga, vattenlösliga kemiska ämnen från kundens process orsakar TOC-halten gjorde vi en analys med jonkromatografi. Analysen påvisade inga processkemikalier, men visade däremot att en koncentrering skedde i kylanläggningen då halten av vissa anjoner var högre i kylvattnet än i vattnet som används för att fylla systemet. Detta antyder att vattnet avdunstat och därigenom koncentrerat salter i vattnet.

Vattnet som används i kylanläggningen tas från en närliggande sjö där naturliga humusämnen från nedbrutna växtdelar i sjön kan förekomma. Vi satte då upp en ny metod som med hjälp av en absorbans från spektrofotometer och DOC-halt (löst organiskt kol) kan beräkna humushalten i vattnet. Humus som man kan se i vattnet hos vissa skogssjöar och åar på att vattnet färgats gulbrunt, består av högmolekylära stora organiska syror från framförallt nedbruten lignin.

Analysen visade att det förekommer humusämnen i kylvattnet. Dessa humusämnen har ackumulerats i kylsystemet över tid och resulterat i en förhöjd TOC-halt. Vi kunde därmed hjälpa kunden att konstatera vad som orsakat de förhöjda halterna och att utesluta att det berodde på läckage av kemiska ämnen från processen.

Behöver du hjälp med utredningar av okända föreningar eller något annat? Kontakta DGEs laboratorium

Christian Beijar

Christian Beijar är ansvarig för DGE:s kompetensområde Analys. Han har flerårig erfarenhet av analytisk kemi och analysparametrar. Christian är aktiv inom ackrediteringens kvalitetsarbete och har erfarenhet att utveckla skräddarsydda metoder för våra kunde unika behov.