• Publicerad: 8 juni 2023

Utredning av föroreningar vid småländska glasbruk

DGE fick 2021 i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar att utreda föroreningssituationen vid tre nedlagda glasbruk enligt den nationella inventeringsmetodiken, MIFO fas 2.

Glasbruken det gällde var Wentzelholms glasbruk, Olssons hytta och Torsås glasbruk, samtliga belägna i Kalmar län. Två av glasbruken (Olssons Hytta och Torsås glasbruk) var i drift under tidigt 1900-tal medan ett av dem (Wentzelholms) brukades så tidigt som mellan åren 1826-1897.

Idag finns det inte mycket synliga spår kvar av verksamheterna. På platserna finns istället bostäder, mindre verksamheter och jordbruksmark. Skulle du däremot ta ett eller två spadtag i marken kan du sannolikt få upp en och annan glasbit på spaden.

Syftet med DGE:s undersökningar var, förutom att klassificera objekten enligt MIFO fas 2, att undersöka om glasbruksverksamheten gett upphov till oacceptabla föroreningar i mark och grundvatten som skulle föranleda mer djupgående utredningar på platserna. Vid Olssons hytta utgörs dessutom marken av väldigt genomsläppligt isälvsmaterial vilket innebär stor risk för spridning av eventuella föroreningar via grundvattnet.

Branschspecifika föroreningar för glasbruksverksamhet är tungmetaller (framför allt arsenik och bly) samt oljeföroreningar, och då främst PAH-föreningar.

DGE:s arbete inleddes av en historisk inventering över de olika historiska verksamheterna för att få en så tydlig bild som möjligt över hur glasbruken var uppbyggda och var hantering, förvaring och eventuell deponering av farliga ämnen kan ha skett.

En översiktlig kartläggning över närliggande skyddsvärda områden och vattendrag som skulle påverkas av eventuella föroreningar gjordes också.

Därefter utfördes miljötekniska markundersökningar med borrbandvagn och grävmaskin på platserna. Vi tog jordprover jämnt fördelat över områdena och installerade ett antal grundvattenrör ur vilka grundvattenprover senare kunde tas ut.

För att avgöra vilka jordprover som var relevanta att analysera utfördes även fältmätningar med XRF-instrument för att lokalisera områden med potentiellt höga halter av tungmetaller.

Resultaten visade mycket riktigt förhöjda halter av tungmetaller och oljerester i jordlagren på platserna. Enligt resultaten från grundvattenanalyserna tycks även vissa metallhalter har spridits till grundvattnet. Rapporterna är nu levererade till Länsstyrelsen i Kalmar och utgör underlag för beslut kring behovet av eventuella åtgärder eller vidare undersökningar på de nedlagda glasbruken.

Daniel Hellqvist

Daniel Hellqvist är kompetensområdesansvarig för Förorenade Områden och arbetar på DGE:s Kalmarkontor.