• Publicerad: 27 januari 2022

Leva som man lär

Vi gör vårt bästa för att leva som vi lär och en del i detta är att vårt miljö- och kvalitetsarbete är certifierat mot ISO 14001 och ISO 9001. Förra veckan hade vi vår externa revisor på plats för uppföljande revision och vi är väldigt stolta över det fina betyg vi fick. Läs själva:

 • VAS (ert ledningssystem/Vårt arbetssätt) är mycket väl anpassat för verksamheten och utomordentligt väl implementerat.
 • Allt arbete är genomtänkt avseende fastställda processer, rutiner, strukturer i datamiljö och märkning av filnamn i datamiljö.
 • Uppföljning och utvärdering av processerna är väl genomarbetat och till nytta för verksamheten. Rutiner för försäljning är stabila och väl fungerande.
 • Rutiner för inköp och leverantörsbedömningar finns fastställda och har fått ny ägare. Alla orter arbetar likvärdigt avseende uppdrag som är desamma.
 • Förbättringsarbete även avseende avvikelsehantering i vardagen och interna revisioner är väl genomfört och alla uppdrag har en kvalitetsgranskare kopplad till teamet/utföraren.
 • Arbetet är väl implementerat och likvärdigt upplagt och genomfört på samtliga orter.
 • Årshjul för exv. DGE respektive Lab, är informativa och ger bra vägledning för planering och fortlöpande arbete under året.
 • Ledningens genomgång, intressentanalys och SWOT-analys är uppdaterade och funna i god ordning.
 • Nya tjänster erbjuds efter framtagning i enlighet med fastställd hantering/process exempelvis Hållbarhetsbesked.
 • Det finns en mycket god uppföljning och röd tråd avseende fastställda Principer, vilka också till vissa delar är kopplade till mål för verksamheten.
 • Kompetens- och utbildning samt introduktion av nyanställda är funna i stabil och mycket god ordning.
 • Kompetensområdesansvariga finns för respektive område och kan även tydligt redovisas genom redovisande dokumentation.
 • Engagemanget är mycket gott!
 • Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå avsedda resultat. Exempel på detta är hela det specifika upplägget av VAS-systemet som mycket väl tydliggör att verksamheten rätt kan tolka och uppfylla samtliga i detta certifikat ingående standarders krav.
 • Fortlöpande förbättring planeras och kan visas i enlighet med krav för certifiering.
 • Väl planerade interna revisioner (2021-2023) kan visas, inklusive genomförande, rapportering och uppföljning. Interna revisorer finns att tillgå.