• Publicerad: 26 juni 2024

ETS 2, vad innebär EU:s nya utsläppshandelssystemet?

Samtliga verksamhetsutövare som omfattas av EU ETS 2 ska från och med 1 januari 2025 ha tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Naturvårdverket har gått ut med en frivillig deadline för inlämnande av ansökan (övervakningsplaner) redan den 31 augusti.

Som en del av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” införs ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter, byggnader och mindre industrier (EU ETS 2). Verksamhetsutövare som omfattas av detta system är de bränsleaktörer som tillgängliggör bränsle på marknaden (och därmed är skyldig att betala punktskatt) för förbränning inom vägtransporter, byggnader och mindre industrier. Inom EU ETS 2 ligger alltså, till skillnad från EU ETS 1, ansvar och skyldigheter i huvudsak på producenter och leverantörer av bränslen, istället för på bränsleanvändare.

Utöver verksamhetsutövare ovan planerar Sverige för att även inkludera förbränning av bränslen från bland annat jordbruk, skogsbruk och fritidsbåtar. Bränslen med emissionsfaktor noll omfattas dock inte av EU ETS 2. För att ett bränsle ska kunna ha en emissionsfaktor noll ska hållbarhetskriterierna i Förnybartdirektivet vara uppfyllda, bevis för detta ska kunna uppvisas. Fasta biobränslen, träkol samt kommunalt och farligt avfall omfattas inte heller av EU ETS 2.

Auktionering och handel med utsläppsrätter startar den 1 januari 2027, men redan den 30 april 2025 ska första rapporteringen genomföras för 2024 års utsläpp. Från och med rapporteringen 30 april 2026, d.v.s. för 2025 års utsläpp, ska utsläppsrapporteringen även verifieras av en oberoende ackrediterad verifierare.

EU-lagstiftningen är redan uppdaterad, t.ex. förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp (EU 2018/2066), MRR. Den svenska lagstiftning kommer förmodligen att träda i kraft senast i november 2024.

Hör av dig för att se hur detta påverkar din verksamhet!