Monika Walfisz

Om mig

Jag har mer än 20 års erfarenhet inom miljöområdet och arbetar med projekt kopplade till miljölagstiftning, som tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och olika miljöutredningar, framförallt vad gäller miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet men även avseende exempelvis elkoncessioner, Natura 2000-prövningar och diverse dispensärende och anmälningar enligt miljöbalken. Jag har stor vana att driva och leda kompletta tillståndsärenden – från samrådsprocessen till färdig ansökan.

Jag har även god kunskap om de specialistutredningar som ofta blir aktuella i en tillståndsprocess, t.ex. grundvattenutredningar, natur- och kulturinventeringar, bullerutredningar, spridningsberäkningar etc. samt förfarande kopplat till markåtkomst etc.

Min fritid spenderar jag med familjen, gärna i sommarstugan i Stora Hult norr om Ängelholm – Bjäreblod flyter i mina ådror sen många generationer.