Rådgivning om ekotoxikologi  

Både myndigheter och verksamheter behöver utreda hur miljögifter, kemiska produkter och ämnen påverkar organismer, populationer och ekosystemDels för att kunna ta fram rikt– och jämförelsevärden och dels för att kunna identifiera konsekvenser av verksamhet. 

 

Vad DGE kan: 

Ekotoxikologi handlar om att bedöma effekter på den yttre miljön till följd av användning av kemiska ämnen. Då behövs kunskap om ett ämnes spridning, kemiska omvandling och halt i miljön, och ämnets toxikologiska påverkan. DGE hjälper er att bedöma och hantera riskeför negativ påverkan från kemiska ämnen och produkter samt föroreningar i miljönVkan erbjuda följande: 

  • Insamling och värdering av befintliga toxikologiska data avseende kemiska ämnens påverkan i miljön. 
  • Rådgivning och tolkning av val och utvärdering av ekotoxikologiska tester i samband med karakterisering av utsläpp av industriellt avloppsvatten till recipient.  
  • Rådgivning kring ämnesregistrering och lagefterlevnad inom ramen för hur er verksamhet berörs av reglerna inom EU-direktiven REACH och CLP. 
  • Riskbedömningar samt bistånd vid kemikaliesäkerhetsbedömningar och produktval från ett miljöperspektiv. 

 

Vad du ska tänka på: 

En viktig utgångpunkt för hantering av kemiska risker är att ta fram, och regelbundet uppdatera, verksamhetens kemikalieförteckning. En bra kemikalieförteckning innehåller både kemiska produkters och de ingående ämnenas hälso- och faroklassificeringar. 

Har du frågor kring Rådgivning om ekotoxikologi  ? Kontakta:

Malin Karlsson

Telefon 076-61 07 992

E-posta mig