WorldView® Conference 2014

DGE deltog nyligen i Inogens konferens i Berlin. Inogen (inogenet.com) som är ett nätverk av miljökonsultbolag över världen träffas på en konferens två gånger per år för att utveckla samarbetet mellan de ingående bolagen och dess personal.

 

Denna gång ägnades en dag bland annat åt föredrag och diskussioner kring förorenad mark. Sessionen organiserades på ett förtjänstfullt sätt av DGE DK.

Exempelvis handlade föredragen om in situ sanering via uppvärmning med elektriskt motstånd – ERH (Electric Resistance Heating), hur förorenad mark hanteras på den kinesiska marknaden, teknik för mätning in situ (miccs.eu) som drivs av våra DGE-kollegor i Danmark, statistisk hantering av mätdata (geostatistik), fytosanering av olja i Baltikum, samt om dioxin i jord som presenterades av Jens Johannisson DGE Sverige. Efter föredragen hölls en workshop där globala strategier och samarbete diskuterades.

 

Vidare bestod konferensen av presentationer av nya projekt, nya kunder och nya samarbetspartner inom. Inogen är nu även representerade i Indien, mer om detta på Inogens hemsida inogenet.com framöver.

 

Konferensen avslutades med ett område som i allra högsta grad är, eller bör vara, internationellt – nämligen vatten. Under devisen ”Water, Our Source of Life” hölls föredrag kring vatten av experter från världens alla hörn. Under denna dag var även ett stort antal kunder inbjudna så att en diskussion med kundens frågeställningar kunde hållas på ett utvecklande sätt.

 

Mer information om konferensen finns här: http://www.inogenet.com/en/news-and-events/worldview-conference-2014/water-our-source-of-life.htm