Vattenkartläggning i Gävle

DGE utför tillsammans med Ramböll ett s.k. systematiskt uppströmasarbete för Gästrike Vatten.

I Gävle centralort finns två reningsverk och man vill möta skärpta villkor för avloppsrening och slam uppnå en god spillvattenhantering med låg miljöpåverkan.

För att åstadkomma detta kartläggs inkommande vatten i ett hundratal delströmmar för att identifiera problemströmmar så att effektiva åtgärder kan sättas in. DGE och Ramböll utför provtagning och utvärdering av dessa delströmmar under hösten.

För mer information om detta arbete kontakta gärna Per Ivarsson.