Sevesorådgivning

Om din verksamhet hanterar stora mängder brandfarliga, miljöfarliga eller giftiga kemikalier klassas den  som Sevesoanläggning och omfattas av Sevesolagstiftningen. Kraven ser lite olika ut beroende på om anläggningen hamnar på den högre eller lägre kravnivån.  

 

Vad DGE kan: 

Inom DGE finns mångårig erfarenhet från arbete med Sevesofrågor i både linjeorganisation och i konsultroll. Vi kan erbjuda gedigen kompetens inom riskhantering och riskanalys baserat på goda processkunskaper, men även incidentutredningar i verksamhet och från litteraturstudier. DGE kan bistå med rådgivning och följande resurser: 

 • Summering av hanterade kemikalier för att bedöma om verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen samt, om verksamheten omfattas, på vilken kravnivå. 
 • Säkerhetsrapport. 
 • Sevesoriskanalys som anger relevanta riskscenarier för Sevesokemikalierna inom verksamheten och som utgör ett viktigt underlag för säkerhetsrapporten. 
 • Nödlägesplaner och insatsplaner för dimensionerande scenarier (även eventuella släckmedelsutredningar som insatsplanerna kan generera). 
 • Nödlägesövningar (interna övningar på olika nivåer och samövning med Räddningstjänst). 
 • Säkerhetsledningssystem (optimalt en del av verksamhets/miljöledningssystem)både definition av nödvändiga delar och hjälp med att forma rutiner för varje del. 
 • Samråd myndigheter, intilliggande verksamheter, allmänhet etc. 
 • Information till allmänheten. 
 • Tillsynsstöd. 

 

Vad du ska tänka på: 

Storskaliga kemikalieolyckor är lyckligtvis sällsynta, men när de inträffar blir följderna för människor, miljö, ekonomi och rykte ofta katastrofala. Den låga sannolikheten och ofta komplicerade orsakssamband innebär att varje enskild verksamhet normalt saknar erfarenhet av de scenarier som kan inträffa och det är därför av stor vikt att dra lärdom av olyckor som inträffat på andra ställen i världen.  

Genom en god kommunikation kring de risker som finnsliksom befintliga skydd såväl som åtgärder att vidta vid en eventuell olycka, kan viktigt förtroende skapas hos närboende och intilliggande verksamheter. Omvänt kan en lindrig olycka skapa stora framtida problem för en verksamhet om dess grannar har bristfällig insikt om verksamhetens risker.  

  Kontakta oss