Riskbedömning förorenade områden

Om en förorening har konstaterats på er fastighet behöver ni bedöma om det finns risker för människors hälsa eller miljön med nuvarande eller en planerad framtida markanvändning.

Vad DGE kan:

Utifrån kunskap om föroreningshalter, spridningsförutsättningar, nyttjande och omgivning gör vi en bedömning av om eventuella föroreningar kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt behovet av eventuella åtgärder.

Vid fördjupade riskbedömningar gör vi en noggrann platsspecifik bedömning och vid behov räknas platsspecifika riktvärden fram i enlighet med Naturvårdsverkets framtagna riktlinjer. Efter att detta utförts kan DGE erbjuda åtgärdsutredningar och riskvärderingar i sina tjänster.

Vad du ska tänka på:

Innan en riskbedömning kan utföras behöver man veta hur föroreningssituationen ser ut i mark och grundvatten på er fastighet, samt om det finns tidigare miljötekniska undersökningar på fastigheten.

Har du frågor kring Riskbedömning förorenade områden? Kontakta:

Daniel Hellqvist

Telefon 0734-171087

E-posta mig