Riskhantering i verksamheten

Kraven på riskanalys kan komma från många håll och det finns både luckor och överlappningar i kravställningen. Vi reder ut begreppen och hjälper dig att hitta din nivå när det gäller metoder för riskanalyser och GAP-analyser i exempelvis miljö och arbetsmiljö . 

 

Vad DGE kan: 

Vi hjälper dig välja en riskanalysmetod som passar för att systematiskt identifiera vilka risker som finns i din verksamhet. Utifrån denna kunskap kan man sedan värdera riskerna och ta ställning till hur de ska hanteras och vilka åtgärder som behöver göras. En positiv effekt av riskanalysen är också att den höjer medvetandenivån kring risker inom organisationen. 

 

Vad du ska tänka på: 

Riskanalysers främsta funktion är att ange potentiella risker och även de skydd som finns eller bör finnas för att minimera skaderisken för människor och/eller miljö, men ibland även egendomekonomi, rykte etc.  krävs att analysgruppens medlemmar har den kunskap och erfarenhet som krävs, men även att underlaget för analysen är tillräckligt väl definierat. Om riskanalysen ska användas för att prioritera bland åtgärder, eller bedöma om åtgärder krävs, är det viktigt att använda tydliga skalor för sannolikhet och konsekvens samt riskkriterier så att bedömningen blir enhetlig. Olika riskanalysmodeller och detaljeringsgrad är lämpliga för olika syften. 

    Kontakta oss