Prövning enligt miljöbalken 

Att få miljötillstånd enligt miljöbalken är ofta en tidsödande process och det är önskvärt att tillståndet gäller för en lång tid, minst 10 år. Mellan tillståndsprövningar kan mindre förändringar hanteras genom anmälningar eller ändringstillstånd.  

Vad DGE kan: 

Vi kan bistå med rådgivning vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, täktverksamhet m.m. samt ta fram alla dokument som krävs i de olika delmoment som en ansökan om tillstånd omfattar: 

  • Samrådsprocess där samråd hålls med myndigheter, allmänhet och andra berörda. 
  • Teknisk beskrivning, där vi tillsammans beskriver verksamheten i förhållande till bästa möjliga teknik. 
  • Miljökonsekvensbeskrivning där verksamhetens direkta och indirekta miljökonsekvenser beskrivs. 
  • En formell ansökan med yrkanden och förslag till villkor. 
  • Säkerhetsrapport för s.k. Sevesoanläggningar 
  • Statusrapport för s.k. IED-anläggningar 

De olika delmomenten kan, beroende på bland annat vad som framkommer i samrådet, kräva ett antal specialutredningar som DGE kan genomföra – i vissa fall med hjälp av kompetenta samarbetspartners. Detta kan vara t.ex. recipientutredningar, bullermätningar, spridningsberäkningar, riskanalyser, släckvattenutredningar. 

Våra erfarna konsulter har arbetat med tillståndsprövningar inom många industriella branscher; vindkraft, täkter, detaljplaner, gas- och kraftledningar på land och till sjöss etc. Vi har löpande aktiva tillståndsärenden i flera av de län vi verkar. När en ansökan ska prövas av mark- och miljödomstolen samarbetar vi med juridiska ombud avseende huvudförhandling och den formella ansökan. 

Vad du ska tänka på: 

I en tillståndsprocess är det viktigt att fatta strategiska beslut som bäddar för att verksamhetens framtida planer ryms inom det tillstånd som söks. Ett bra underlag ger ett bättre beslut. Det är viktigt att fundera över om det man önskar genomdriva ryms på den plats man tänkt sig, med acceptabel påverkan på omgivningen. Det är också ett tillfälle att se över verksamhetens prestanda ur ett hållbarhetsperspektiv i förhållande till begrepp som bästa möjliga teknik och hushållning med naturresurser och energi. 

 

    Kontakta oss