Livscykelanalys, footprints och cirkulär verksamhet

Livscykelanalys, Carbon footprint, Water footprint och Product ecological footprint är olika sätt att mäta aktiviteters påverkan på miljön i ett större perspektiv. Vi hjälper er att analysera er produkt eller organisation och beräkna era fotavtryck. Och sedan göra något åt dem.

Livscykelperspektivet är oerhört centralt för förståelsen av en verksamhets miljöpåverkan och därmed vilka frågor man ska jobba med. Det förändrar hur man ser på sin verksamhet och är en förutsättning för ett effektivt miljöarbete, vilket också är orsaken att livscykelperspektivet lyfts fram i nya ISO 14001-standarden. För hur ska man kunna sätta bra mål och minska sin miljöpåverkan om man inte vet hur stor den är och var den uppstår?

För de flesta verksamheter ligger den största miljöpåverkan inte i anslutning till den egna anläggningen och det blir därmed alltmer tydligt att verksamhetens produktutvecklings-, affärs- och inköpsprocesser är centrala i miljöarbetet. Kunder och andra intressenter förväntar sig idag att verksamheter tar ansvar för sin påverkan i ett livscykelperspektiv.

Fotavtryck och livscykelanalyser kan användas för att illustrera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, användning av vattenresurser och olika typer av föroreningar från råvaruutvinning till konsument. Vi hjälper er att hitta rätt bland begreppen, beräkna och värdera fotavtrycken för er verksamhet så att ni på ett transparent och trovärdigt sätt kan redovisa dem. Utvecklingen av programvaror, databaser och standarder har gjort livscykelanalyserna så kostnadseffektiva att vi idag inte ser någon anledning att inte göra livscykelanalys på sin verksamhet eller produkt! Det handlar bara om att sätta upp processen kring analyserna på rätt sätt.

Sin egen påverkan lokalt har man ofta god kunskap om men för att kunna göra sig en bild av påverkan i leverantörskedjan och vid användning av produkten behöver man ta till generella data (om man inte vill ta sig tid att ta fram specifika data från leverantörer och kunder). Det är därför de stora databaserna med emissionsdata från alla möjliga verksamheter med olika lokalisering i världen är så otroligt värdefulla. På så sätt kan man med relativt liten insats få en unik helhetsbild.

Med utgångspunkt i helhetsbilden kan man sätta bra mål och leda verksamheten åt rätt håll, att bli mer cirkulär!

DGE använder programvaran SimaPro för livscykelberäkningar och använder generell data från vedertagna globala livscykeldatabaser såsom Ecoinvent.

Vi ger även stöd i processen att implementera resultaten i verksamheten, bl a genom arbetssätt för ecodesign och kravställning vid inköp.

Hör av dig till Nan Kjellberg om du vill veta mer!