Kemikalierådgivning och Reach

Om du tillverkar, importerar, använder eller säljer kemiska produkter eller bekämpningsmedel har du ansvar för att produkterna uppfyller gällande krav. Beroende på din roll i distributionskedjan gäller olika regler.  

 

Kemikalier finns i alla kemiska produkter, material och varor. De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Därför finns en rad krav och regler att följa.  

Reglerna är dock inte tillräckliga för att vi ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utan det behövs även andra insatser. 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

 

Vi behöver 

  • Ta bort de farligaste ämnena. 
  • Informera om innehållet i kemiska produkter och varor. 
  • Minska exponeringen av farliga ämnen. 
  • Återvinna material säkert för att åstadkomma en ökad resurseffektivitet – Cirkulär ekonomi. 

 

Vad DGE kan: 

Vi kan hjälpa till med att upprätta eller uppdatera företagets kemikalieförteckning på ämnesbasis för att verksamheten ska få ett bra verktyg att för att substituera farliga kemiska ämnen. Som en bieffekt kan ni få en bra överblick över hur verksamheten hanterar de olika kemiska produkterna samt vilka leverantörer ni har. 

Om ni står i begrepp att ta in nya produkter hjälper vi gärna till med en miljöbedömning samt kontrollerar att leverantörens säkerhetsdatablad är korrekta både vad gäller utformning och klassificering av produkten. 

Om företaget tillverkar eller för in mer än 100 kg av en kemiska produkt till Sverige per år ska detta rapporteras till Produktregistret före den 28 februari året efter att tillverkningen eller införseln började. Även detta kan vi hjälpa till med. 

Vi har även erfarenhet att lägga in digitala Byggvarudeklarationer, d.v.s. information om byggvarors innehåll av kemiska ämnen. 

Vi kan beräkna om, och på vilket, sätt som ni omfattas av Sevesoreglerna och bistår vid upprättandet av handlingsplan respektive säkerhetsrapport så att de följer gällande regler. 

 

Vad du ska tänka på: 

Om ni står i begrepp att ta in eller producera nya produkter behöver ni göra en miljöbedömning samt kontrollera att era leverantörer och ni själva följer gällande regler.

Har du frågor kring Kemikalierådgivning och Reach? Kontakta:

Mona Åkerström

Telefon 076-8935975

E-posta mig