Hållbarhetsstrategi och kommunikation

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för att attrahera både kunder och nya medarbetare. Vi hjälper er att skapa en  genomtänkt strategi för verksamhetens hållbarhetsarbete och hur arbetet kommuniceras.

Vad DGE kan:

DGE ger konkret och effektivt stöd i processen att ta fram en hållbarhetsstrategi som passar just er verksamhet. Vi tar er igenom djungeln av begrepp, ger energi och hittar praktiska lösningar. Några av våra metoder:

  • Väsentlighetsanalys och intressentdialog – vilka är era viktigaste hållbarhetsutmaningar?
  • Genomgång av verksamhetens påverkan, risker och möjligheter i förhållande till de globala målen (Agenda 2030).
  • Analys av hållbarhetsrisker i leverantörskedjan utifrån socialt och miljömässigt perspektiv.
  • Verksamhetssystem som ger stöd för en mer hållbar verksamhet, med rätt mål, nyckeltal och organisation. Vi använder gärna backcastingmetoden för att sätta rätt mål.
  • Framtagning av strategier för kommunikation och redovisning kring hållbarhetsarbetet.
  • Stöd i affärs- och produktutveckling utifrån FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt principer för cirkulär ekonomi.
  • Livscykelberäkningar av miljöpåverkan i hela värdekedjan.

 

Fokus är alltid på ökad framgång genom smartare resursanvändning och ett förbättrat varumärke som attraherar kunder och medarbetare. Vägen dit går bland annat via smart affärsutveckling, resurshantering och produktionsmetoder, men också genom konsumenternas förtroende för varumärket.

Vad du ska tänka på:

För många verksamheter – även mindre och medelstora – krävs idag ett skifte i kommunikationen med omgivningen och i det traditionella arbetssättet med arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöfrågor. Dels för att attrahera rätt  medarbetare och behålla dem, och dels för att lagkraven ökar.

Hållbarhetsfrågorna behöver integreras i verksamhetens affär och hanteras konsekvent hela vägen från policy och visioner till mål & och handlingsplaner samt vidare till systematisk styrning med nyckeltal, revision och uppföljning av arbetet. Allt fler förväntar sig att få hållbarhetsinformation, bl a kunder och leverantörer, medarbetare, investerare. Därför är det också mycket viktigt att hitta rätt i både innehåll och format när det gäller kommunikation.

Har du frågor kring Hållbarhetsstrategi och kommunikation? Kontakta:

Nan Kjellberg

Telefon 0734-171023

E-posta mig