Hållbar verksamhet

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för alla, även för mindre och medelstora verksamheter. Inte minst har FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, gett ny energi till hållbarhetsområdet. Genom att arbeta aktivt med dessa frågor visar ni att ni strävar efter en långsiktigt hållbart verksamhet som har ett existensberättigande även i framtiden.

Vi på DGE ger råd och fungerar som bollplank. Vi tar er igenom djungeln av begrepp, ger energi och hjälper er att tillämpa dem praktiskt i er verksamhet. Oavsett om det gäller CSR, livscykelanalys, ansvar i leverantörskedjan, hållbarhetsredovisning, tillämpning av FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, cirkulär ekonomi eller något annat spännande. Och oavsett om hållbarhetsarbetet initierats av lagkrav, kundkrav eller egen ambition. Fokus är hela tiden på ökad lönsamhet genom smartare resursanvändning och ett förbättrat varumärke som attraherar kunder och medarbetare. Vägen dit går bland annat via ansvarsfull affärsutveckling, användning av resurser och produktionsmetoder, men också genom konsumenternas förtroende för varumärket.

Allt fler konsumenter uppger i undersökningar att de inte köper varor eller tjänster från företag de inte litar på. På samma sätt ser vi att de nya generationerna av anställda i större utsträckning söker sig till verksamheter som delar deras värdegrund. Ett minskat förtroende hos konsumenter och potentiella anställda får direkt konsekvenser för affärerna, därför är det viktigt för alla verksamheter både att göra rätt och att kommunicera det.

För många verksamheter – även mindre och medelstora – krävs idag ett skifte i kommunikationen med omgivningen och i det traditionella arbetssättet med kvalitets- och miljöfrågor. Policydokument får aldrig vara dåligt underbyggda och bör ta ett helhetsgrepp över hållbarhetsområdet. Företagsledningen bör också i verklig handling visa att de menar allvar med sina utfästelser om ansvarstagande.

Hållbarhetsfrågorna ska integreras i verksamhetens affär och hanteras konsekvent hela vägen från policy till mål & handlingsplaner och vidare till dokumenterade rutiner vid behov samt till regelbunden revision och uppföljning av arbetet. Arbetet bör utmynna i en hållbarhetsredovisning som på ett tydligt och enkelt sätt berättar om företagets hållbarhetsstatus.

DGE är er partner under hela arbetet, från ett första inspirationsseminarium om hållbar verksamhet till en verksamhet som styrs och kommunicerar hållbart.