I spåren av Skånes största sågverk

Mitt i centrala Örkelljunga bedrevs under drygt 70 år ett av Skånes största sågverk. Det enda synliga spåret efter verksamheten idag, är rester av sågverkets skorsten – bevarat som ett minne över den historiskt viktiga industrin.

Trots tidigare undersökningar för att utreda föroreningssituationen, påträffades 2014 en förorening i samband med markarbeten inför byggnation av bostäder.

 

 

DGE har på uppdrag av Örkelljunga kommun utfört en detaljerad historisk inventering av det gamla sågverksområdet inom kvarteret Ejdern. Inventeringen har kompletterats med miljötekniska undersökningar, genom provtagning av jord och grundvatten. Föroreningarna som har undersökts utgörs av historiskt ofta förekommande parametrar inom sågverksindustrin, såsom dioxiner, klorfenoler, DDT samt även oljekolväten och metaller.

Hittills genomförda utredningar har inte påvisat en allvarlig föroreningssituation som skulle kunna medföra risk för människors hälsa eller för miljön.

Den sedan tidigare påträffade oljeföroreningen har sedermera åtgärdats. Föroreningen, som var av historisk karaktär, bedöms ha orsakats genom smörjning av sågverkets kedjedrivna transportband som användes för förflyttning av råtimmer. Saneringen har medfört omhändertagande av en omfattande mängd jordmassor. Även saneringen av grundvattnet har varit långtgående, för att skydda den intilliggande Pinnån. Miljökontroll under saneringsentreprenaden har utförts av DGE.

Den genomförda saneringen har inneburit att de tidigare miljö- och hälsoriskerna inom det förorenade området har åtgärdats. Den aktuella delen av det gamla sågverksområdet är därmed redo för etablering av nya bostäder i anslutning till den vackra naturmiljön kring Pinnån.

 

För mer information kontakta

Niklas Axheimer

niklas.axheimer@dge.se

Örkelljunga 2