Sophög, park eller bostadsområde?

I Sverige har utbredning av städer resulterat i att innesluta deponier som en gång i tiden låg utanför stadsgränsen. Alla är dock inte sluttäckta och kan utgöra risker för människors hälsa och miljön.

 

 

Laholm är en av de kommuner som vill exploaterat mark kring deponier. Det är då viktigt att ha information om vilka risker som kan föreligga och hur dessa kan minimeras. DGE Mark och Miljö har på uppdrag av Laholms kommun genomfört miljötekniska markundersökningar och åtgärdsutredningar av två deponier i kommunen.

 

Genom att identifiera potentiella föroreningar och dess spridningsvägar har riskbedömningar utförts på deponierna. Förslag på åtgärdsalternativ har tagits fram av ett antal entreprenörer.

 

Att schaktsanera en deponi och återdeponera de uppgrävda massorna är kostsamt. Dock innebär det att samtliga risker är eliminerade och marken kan exploateras utan begränsningar, till exempel för bostäder. Alternativa lösningar kan vara täckning av deponimassor med tätskikt, vattenreningsanläggningar för rening av lakvatten eller kontrollprogram för grundvattnet för att minimera och kontrollera risker för människa och miljön. För dessa lösningar kan marken lämpa sig bättre som grönområde.

 

Projekten i Laholm fick en intressant vändning då en av de tillfrågade entreprenörerna hade erfarenhet av så kallad ”landfill mining” där deponerat material återanvänds. Detta kan leda till stora kostnadsbesparingar vid en åtgärd som syftar till att gräva bort deponin. Dock krävs vidare utredning för att avgöra om deponierna i Laholm lämpar sig för just denna teknik eller inte.

 

 

Sopor

 

 

För mer information kontakta:

Rebecka Olsén

Telefon: 076 – 610 7997

e-post: rebecka.olsen@dge.se