Vad händer på Standardiseringsfronten då det gäller luftkvalité ?

Den 15 april höll SIS/TK 423 Luftkvalitet sitt möte i Göteborg istället för som vanligt på SIS kontor i Stockholm.

 

DGE Mark och Miljö AB anser att det är viktigt att veta vad händer inom Svenskt och Internationellt standardiseringsarbete (CEN, ISO) och om möjligt vara med och påverka. DGE är därför medlemmar i tekniskkommité 423 som ansvarar för standardisering av metoder för mätningar av luftkvalitet i utomhusluft, inomhusluft, arbetsplatsluft och för metoder för övervakning av utsläpp till luft.

 

Genom utformningen av vissa EU-direktiv blir vissa europastandarder (SS-EN) också direkt bindande för verksamheter i Sverige. Flertalet av dessa standarder får därför en direkt påverkan på den dagliga driften i olika verksamheter.

 

Fördel som medlem i tekniskkommité är tillgång till standarder, såväl under utveckling som redan fastställda, inom projektet. Möjlighet att hävda våra intressen samt tillgång till nationellt och internationellt nätverk.

 

För mer information om detta möte kontakta:

Christer Gustafsson

Telefon: 0734-17 10 90

e-post: christer.gustafsson@dge.se

 

 

 

GAS 2