Sanering i Grimstorp snart avslutad

Sedan flera år pågår ett projekt i Nässjö kommun i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, med syfte att komma tillrätta med föroreningssituationen vid den fd. impregneringsanläggningen i Grimstorp. Området ligger cirka tio kilometer söder om Nässjö, strax norr om sjön Lillesjön.

 

Området har haft kraftigt förhöjda halter av bland annat arsenik och så kallade PAH:er (polyaromatiska kolväten) både i marken där impregneringsanläggningen låg, och i sedimenten i Lillesjön. Efterbehandlingsåtgärderna utförda under hösten 2011 fram till december 2012 har bland annat omfattat schaktning av förorenade massor, avledning av grund- och ytvatten, sänkning av grundvatten, rening och bortledning av vatten till Lillesjön samt återfyllning med rena massor.

 

Totalt omfattar hela Grimstorpsprojektet cirka 125 miljoner kronor. Finanseringen av markundersökningar och efterbehandling sker med hjälp av bidrag från staten i samverkan med Nässjö kommun.

 

DGE har ansvarat för miljökontrollen i detta omfattande efterbehandlingsprojektprojektet där själva saneringsinsatsen avslutas nu i slutet av 2012.

 

DGE har tidigare även ansvarat för den detaljerade markundersökning som utfördes under 2006. Målet med undersökningen var att få en mer exakt bild av hur stora föroreningarna var samt att hitta en gräns för hur långt föroreningarna spridit sig. Detta för att ha ett tillräckligt underlag inför projektering av efterbehandlingsarbetet.

 

Mer information om efterbehandlingsprojektet i Grimstorp finns på Nässjö kommuns hemsida – Klicka här.