Verksamhetspolicy

DGE är ett kunskapsföretag som verkar inom hållbarhetsområdet med miljö, hälsa och säkerhet i huvudsak på den svenska marknaden.

Vår affärsidé är att erbjuda specialkompetens inom miljö- och hållbarhet till industrin, tjänsteföretag och den offentliga sektorn. Vi ska vara ett naturligt val för mindre och medelstora företag samt ett alternativ för större organisationer.

DGEs rådgivning och arbete i uppdrag ska stärka våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke. Med vår samlade erfarenhet, resurser och spetskompetens tillsammans med vårt nätverk säkerställer vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vår Vision är att bli en naturlig och respekterad partner och rådgivare. Vi ska leverera hållbar rådgivning på ett affärsmässigt sätt till alla typer av branscher.

Vår Mission är att göra skillnad för våra uppdragsgivare, jorden och kunderna i vår yrkesroll och för samhället med en progressiv personalpolitik. Vi ska arbeta nära våra kunder med hög grad av tillgänglighet och i denna roll göra skillnad för kunder och hållbar utveckling.

Vår Målsättning är att leverera högkvalitativ rådgivning och genom närvaro ta oss an våra kunders problem som om de vore våra egna.

Genom att erbjuda våra kunder kostnadseffektiv och hållbar rådgivning skall vi bidra till att höja deras kompetensnivå och stärka deras konkurrenskraft och varumärke

Detta innebär bland annat att:

 • vi levererar med den kvalitet som kunden beställt, i rätt tid och till rätt pris.
 • vi i våra uppdrag har kontroll på eventuella risker för miljö och människors hälsa.
 • vi aktivt arbetar för att förebygga och minska negativ miljöpåverkan.
 • våra medarbetare erbjuds en säker, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

 

För att uppnå detta skall vi:

 • bedriva ett internt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
 • tillse att kvalitetsnivån i verksamheten minst upprätthåller de i verksamhetssystemet definierade kraven.
 • tillse att arbetssättet inom DGEs ackrediterade verksamhet motsvarar kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 samt att angivna och uppdaterade metoder för mätningar och kalibreringar används på ett professionellt sätt till gagn för våra kunder.
 • se till att våra medarbetare ständigt utvecklas och har de kunskaper som krävs inom varje område och varje specifikt uppdrag.
 • erbjuda en arbetsmiljö och organisation där arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte är ett hinder utan en tillgång för att skapa utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare oavsett kön, sexuella läggning eller ursprung.
 • verka för att ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.
 • identifiera risker för miljö och människors hälsa inom ramen för våra uppdrag samt vidta nödvändiga förebyggande skyddsåtgärder.
 • ha god kännedom om gällande lagar och förordningar och betrakta dessa som en miniminivå för vårt arbete.

 

Kalmar den 21 januari 2019

 

Johnny Sjögren, VD