Omvärlden

Vi och vår omvärld

Vi är väl medvetna om att hållbar utveckling inbegriper allt från miljöarbete till ekonomi och livskvalitet. Ja, egentligen allt som berör människans livssituation, nu och i framtiden. Målsättningen är därför att vi i linje med våra värderingar försöker bidra också på andra sätt än med vår rådgivning och dagliga gärning till en hållbar utveckling.

 

  • Personal hos DGE står bland annat till MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förfogande för att åka till katastrofområden och göra insatser för att säkra dricksvattentillgången. En av de viktigaste åtgärderna vid en naturkatastrof. Lars Åhsberg har bland annat varit i katastrofområden i Kongo/Zaire, Rumänien och Myanmar/Burma förutom att han också utbildat internationella räddningsarbetare via MSBs utbildningsprogram. Det är viktigt för DGE att vi på detta sätt kan bistå.
  • För vår egen verksamhet genomför vi en inventering för att undersöka hur vi påverkar miljön genom våra aktiva val när vi genomför våra uppdrag. Målsättningen är att i framtiden kunna identifiera vårt eget ekologiska fotavtryck för den rådgivning vi bedriver och presentera det i en Hållbarhetsredovisning.
  • DGE är ett av medlemsföretagen i Svenska Intresseföreningen för Luftlaboratorier – SIL
    SIL är en intresseförening bestående av SWEDAC ackrediterade mätlaboratorier inom luftvårdsområdet. SILs verksamhet syftar till är att verka för en hög etik och objektivitet i arbetet. Att utveckla mät- och provtagningsteknik samt utföra ringtester. Att verka som remissinstans inom verksamhetsområdet samt att arbeta för en god arbetsmiljö för våra mättekniker.