Våra värderingar

Hållbart företagande är ledord för oss på DGE. Genom vårt arbete vill vi bidra till en hållbar miljö och utveckling, men också hållbara relationer med både kunder och medarbetare. Långsiktiga samarbeten präglas av omtanke, ansvar och kvalité som i sin tur skapar förtroende.

 

Vi tror på hållbar tillväxt

Vårt uppdrag skulle enkelt kunna uttryckas som att vi identifierar miljöns behov i förhållande till samhällets utveckling av industri, infrastruktur och byggnader. Vi tror i hög grad på tillväxt, men på en hållbar tillväxt i samklang med jordens resurser och samhällets krav. Det är här vi vill göra skillnad med förebyggande råd men också genom att ge våra kunder daglig hjälp att följa lagstiftningen.
Genom åren har vi kunnat se att det för både industri, tjänsteföretag och offentlig sektor finns klara ekonomiska incitament till att vara förutseende och ligga i framkant med miljöarbetet. Vi menar att dessa frågor får större fokus i en prestigelös organisation som vår än i en större teknikorganisation med nyvaknat miljöintresse.

Vi tror på god affärsetik

Vi åtar oss endast uppdrag som inte strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt eller miljön. Vi verkar för sund konkurrens och iakttar god marknadsföringssed samt en strikt hållning till kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor. DGEs medarbetare utför sitt uppdrag fackmässigt och med stort engagemang för kundens och miljöns bästa. Vår höga målsättning och engagemang för kundnyttan kräver att vi vid uppdragsstart skaffar oss god kunskap om syftet med uppdraget. Vi menar att möjligheten till en optimal bemanning och effektivitet har goda möjligheter i en prestigelös organisation som vår än någon med fokus på individuell lönsamhet.

Vi tror på medarbetarnas inflytande och personlig utveckling

Alla anställda ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt i en god arbetsmiljö. Vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Goda argument och inte vem som uttala dessa är vidare avgörande för våra beslut. Varje medarbetare har ett stort individuellt ansvar för sina beslut, men det är naturligt att be om hjälp och skall aldrig ses som en svaghet. Det skall vidare vara självklart att företagets arbetssätt och miljö är en spegling av samhällets fördelning avseende kön, etnisk ursprung m.m. Viljan till egen kompetensutveckling skall stimuleras och stöttas. Vi vill i dessa frågor vara progressiva och menar att en blandning av olika personlig erfarenhet samt investering i personlig kompetensutveckling är en styrka för organisationen.