Ökat fokus på vatten

Vatten är en resurs som hela samhället behöver hjälpas åt att värna om. Många företag och verksamheter kan dessutom vara särskilt exponerade för risker kopplade till begränsade vattenresurser eller förändrad lagstiftning.  

 

Så här års duggar bevattningsförbuden tätt i vissa delar av landet. På många håll, som på Gotland, Öland och övriga ostkusten, ser vi en alarmerande brist i vattentillförseln, och mycket talar för att det handlar om påverkan från klimatförändringar.

Malin Karlsson har övergripande ansvar för vattenrelaterade uppdrag inom DGE och menar att det blir allt större fokus på att behandla vatten som den viktiga resurs det är.

”Många verksamheter är relativt sårbara när det gäller vattentillgång och därför bör tillgången kopplas till driftsäkerheten. Man behöver vara medveten om att vatten kan vara ett potentiellt framtida försörjningsproblem, och att nya vattendomar för verksamheter i allt större utsträckning blir tidsbegränsade, vilket traditionellt sett inte har varit fallet.”

 

Effektivisera processerna

Men det finns åtgärder man kan göra för att bli mindre exponerad för vattenrelaterade risker i framtiden, menar Malin.

”Först och främst är det viktigt att skapa en medvetenhet kring vattenfrågan internt. Men vi på DGE kan även hjälpa till att se över processerna i en verksamhet och kartlägga vattenbalansen. Kanske går det att effektivisera, göra vattenbesparande åtgärder eller återanvända vatten i processen.”

 

Högre krav på MKN-utredningar

Vattenresursfrågan har även haft effekt på lagstiftningen på grund av ett förhandsbesked från EU-domstolen och den 1 januari 2019 skärptes miljöbalken rörande vattenmiljö och vattenkraft. De nya skarpare reglerna påverkar främst prövningsärenden och innebär att en myndighet inte får lämna tillstånd till en industri eller annan verksamhet som äventyrar eller försämrar den status en recipient, eller vattenförekomst, ska ha enligt rådande miljökvalitetsnorm MKN.

”Vid till exempel en ändring eller omprövning av en verksamhet med uttag av eller utsläpp till vatten måste man kunna beskriva hur förändringen kommer att påverka statusen i vattenförekomsten. Det leder till högre krav på utredningar och att vi på DGE tar större ansvar för att göra en utvärdering av MKN i recipienten i samband med prövningsprocessen”, förklarar Malin.