Nära och behovsanpassat stöd i frågor kring förorenade områden

DGE:s kunder är verksamma inom flera olika branscher men gemensamt är att vi hjälper många med allehanda frågeställningar kopplade till förorening i mark, grundvatten samt recipient.

Det kan till exempel vara:

  • Att upprätta samt utföra kontrollprogram för att övervaka och kontrollera utsläppsvillkor, som en del av kundens egenkontroll eller för att utreda eventuell påverkan
  • Översiktliga eller fördjupade miljötekniska undersökningar samt framtagande av åtgärdsförslag, sanering och miljökontroll inför ut- och ombyggnad
  • Riskbedömning för att utreda risker för människors hälsa eller miljön
  • Framtagande av statusrapport för IED-verksamheter eller vid ansökan om ändrad eller ny verksamhet

Vi utför både mindre undersökningar samt utredningar som löper över flera år och fokuserar på att vara ett nära och behovsanpassat stöd  oavsett uppdragets omfattning.

Läs mer om några av våra tjänster inom förorenade områden: Miljötekniska markundersökningar, Miljökontroll vid sanering, Riskbedömning förorenade områdenStatusrapport

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till Daniel Hellqvist