Miljöhandbok till MSB

DGE bistår MSB med konsultstöd för att tillsammans med Insatsenhetens miljörådgivare skapa en Miljöhandbok som skall användas av insatspersonal i de internationella hjälpinsatserna.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver humanitära internationella insatser som direkt stöd efter en katastrof eller konflikt, men även långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser med syfte att stärka mottagarens förmåga att hantera katastrofer samt reducera risker för framtida katastrofer.

 

För att höja kvaliteten och effektiviteten i de internationella insatserna strävar MSB efter att på ett tydligare och mer konkret sätt integrera miljöfrågorna i insatserna.

 

Syftet med detta är att säkra den långsiktiga hållbarheten genom att åsamka så lite skada som möjligt på miljön och med så lite slitage och nyttjande av naturresurser som möjligt. Som en bieffekt hoppas man även att MSBs miljöarbete ska påverka andra, exempelvis mottagarländer och partners på det internationella planet.

 

Som stöd för arbetet med att integrera miljöfrågorna i insatsverksamheten ska en miljöhandbok tas fram som ska tillämpas av all insatspersonal.

 

Uppdraget har gått till DGE att tillsammans med Insatsenhetens Miljörådgivare skapa en miljöhandbok med praktiska råd om hur man förebygger och minskar negativ miljöpåverkan inom ramen för MSB:s insatsverksamhet.

 

Andra uppdrag:

  • Utbildningsinsatser inom vattenreningsteknik och miljöfrågor
  • DGE ställer personal till förfogande för internationella hjälpinsatser, t.ex. har vi deltagit i utbildningsinsatser i Kongo och miljöstatusbeskrivning i Jordanien

 

För mer information – kontakta Lars Åhsberg på tfn 070-604 50 46 eller e-post lars.ahsberg@dge.se.