Charlotte Andersson

Jag är utbildad arkeolog som efterhand har kompletterat med kurser i miljörätt och miljökonsekvensbeskrivning. I snart 10 år har jag arbetat med miljöfrågor kopplade till miljölagstiftningen dels som miljökonsult men även som verksamhetsutövare i egenskap av tillståndsansvarig på ett av Sveriges största vindkraftbolag. Som miljökonsult har jag arbetat med främst vindkraft, täkter och olika planärenden. Under en period har jag också arbetat som inhyrd miljöskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Kalmar län. Mitt arbete har bl a gett mig stor vana vid myndighetskontakter och tillämpning av miljöbalken med tillhörande förordningar. Jag har även god kunskap om de specialistutredningar såsom t ex natur- och kulturinventeringar och bullerutredningar som ofta krävs i samband med tillståndsärenden.

 

På DGE Mark och miljö arbetar jag med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar, dispensärenden, vattenverksamhet, Natura 2000-prövningar, prövningar enligt artskyddsförordningen mm. Vid behov kan jag också ta fram kulturhistoriska förstudier och skrivbordanalyser.

Min fritid tillbringar jag helst med min familj och vår nyadopterade hund från Irland. Om tillfälle ges ger jag mig gärna ut på en löparrunda, cyklar eller tar en sväng förbi gymmet.