Lagmaskinen uppdaterad med lagändringar och nya funktioner

Lagmaskinen är DGE:s webbtjänst för smidig och effektiv lagbevakning. Här sätter vi nya författningar i relation till just din verksamhet. Nu har vi publicerat 2020 års andra uppdatering med ett antal nyheter och nya funktioner.

 

Lagnyheter inom arbetsmiljö

Monika Walfisz, miljökonsult och ansvarig för Lagmaskinen berättar att arbetsmiljöfrågorna kommer i särskilt fokus när allt fler jobbar hemifrån under Covid-19, något som för många kan vara psykologiskt påfrestande när balansen mellan arbete och fritid suddas ut och man tillbringar mer tid i hemmet med exempelvis sin partner.

”Vi får många frågor om vad som gäller vid arbete hemifrån och i Lagmaskinen lyfter vi det. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren fortsatt ett arbetsmiljöansvar och ska undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall i samverkan med skyddsombudet. Det kan till exempel ske genom att arbetsgivaren ställer frågor till arbetstagaren inför och löpande under perioder då arbetet utförs hemifrån.”

 

Lagnyheter inom miljö

EU:s reviderade direktiv om avfall, som kallas avfallspaketet, innebär att ett antal ändringar behöver göras i svenska lagar och andra författningar De nya reglerna ska bidra till minskade avfallsmängder, ökad återvinning och en förbättrad avfallshantering.

Några av de regeländringar som börjar gälla nu:

  • Flera återvinningsmål höjs
  • Obligatoriska minimikrav på producentansvar
  • Nya krav som berör producentansvar förpackningar
  • Ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna
  • Fler nya krav på bygg- och rivningsavfall
  • Begreppet ”kommunalt avfall” införs
  • Ett nytt avfallsregister införs

 

Energikartläggning av stora företag

I januari 2020 startade en ny fyraårsperiod av lagstiftningen om energieffektivisering i stora företag. Företag åläggs att göra en energikartläggning och rapportera en ingående översyn och förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera användningen. Om man redan har genomfört en energikartläggning under den föregående perioden (2016–2019) ska den följas upp och utvärderas.

 

Uppdatering av verktyget

Lagmaskinen är ett verktyg i ständig utveckling och förfining. Både för att möta specifika behov hos våra kunder och för att underlätta vår egen hantering. Under det senaste året har vi arbetat med utseendet och vissa följder efter den senaste förändringen.

Det omfattande PM som vi tidigare skickat ut separat har nu integrerats.

”Vi arbetar fortfarande med att förfina och utveckla den funktionen så att den mer liknar den gamla produkten och blir snyggare att skriva ut, men redan idag finns en smygintroducerad funktion för utskrift. Förändringen gör att vi kan lägga mer tid på innehållet och lite mindre tid på hanteringen av det. Inför varje publicering kommer en virtuell post-it-notis berätta vad som är nytt sedan sist.”