Krav på statusrapport? DGE hjälper er!

DGE har den senaste tiden fått in ett antal förfrågningar avseende upprättande av statusrapport i samband med tillståndsprövning av verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen, IUF. Vi har även i några fall påbörjat de inledande delmomenten innefattande kartläggning av historisk verksamhet, hanterade kemikalier etc.

 

Den som bedriver, eller ansöker om att bedriva, en industriutsläppsverksamhet ska upprätta en statusrapport som redovisar:

  • Förekommande föroreningar i mark och grundvatten inom verksamhetsområdet.
  • Hur verksamhetsområdet utnyttjas vid tillfället för upprättandet av statusrapporten.
  • En historisk redogörelse för hur området tidigare har använts.
  • Mark- och grundvattenmätningar som ska redogöra förhållandena i området.

 

Utöver framtagande av en statusrapport omfattas verksamheten även av periodiska kontroller. Dessa kontroller ska utföras regelbundet för både mark (vart tionde år) och för grundvatten (vart femte år).

 

Hur en statusrapport ska utformas och vad den i detalj ska innehålla framgår inte av lagstiftningen, varpå visst tolkningsutrymme medges. Däremot har Naturvårdsverket under 2013 publicerat ett utkast till vägledningsmaterial, vilket få anses vara starkt styrande.

 

Vi på DGE har tidigt tagit fram interna arbetsmetoder och rutiner för upprättande av statusrapporter. Detta material utgår från Naturvårdsverkets vägledning, men även DGE:s långa erfarenhet med att planera och utföra miljötekniska markundersökningar och historiska inventeringar.

 

Har ni frågor eller är intresserad av mer information kring hur vi på DGE kan hjälpa till med upprättande av statusrapporter, kontakta gärna nedanstående:

 

Jens Johannisson, Kalmar
tfn 070-311 55 32
e-post jens.johannisson@dge.se

 

Niklas Axheimer, Malmö
tfn 070-146 60 25
e-post niklas.axheimer@dge.se