Kontroll av metanutsläpp från biogasanläggningar

DGE Mark och Miljö AB kan nu erbjuda kompletta tjänster för att på plats mäta och beräkna utsläppen av metan från biogasanläggningar. Mätningarna utförs i stort enligt Rapport B2011:01 ”Handbok metanmätningar” som Avfall Sverige tagit fram.

 

Bakgrund

 

Vid rötning av organiskt material till biogas samt vid gasuppgradering kan utsläpp till luft ske från olika delar av systemet. Avfall Sverige har infört ett ”frivilligt åtagande” för att stödja anläggningarna i att kartlägga och minska sina utsläpp. Det finns framförallt fyra skäl till att minska utsläppen; säkerhetsaspekter, utsläpp av växthusgaser, ekonomi och lukt.

 

DGE Mark och Miljö AB kan erbjuda kompletta tjänster för att på plats mäta och beräkna utsläppen av metan från biogasanläggningar. Mätningarna utförs i stort enligt Rapport B2011:01 ”Handbok metanmätningar” som Avfall Sverige tagit fram.

 

Kontinuerlig metanmätning

 

Kontrollmätning av halten metan kan utföras kontinuerligt med två metoder.

  • FTIR
  • FID

Infraröd Spektrometri är en teknik som används för identifiering av organiska molekyler. Fourier Transformering är en matematisk beräkning som sker med hjälp av dator. Fördelen med analysmetoden är att den är snabb och effektiv. Mättekniken innebär att kvantitativa analyser även kan ske vid små provmängder. En fördel med metoden är att man kan få med även andra parametrar av intresse vid mätningen.

 

Kontinuerlig mätning med flamjonisationsdetektor (FID) ger halten totalt organsikt kol (TOC) i gasen. Bestämning av andelen metan sker antingen genom att en så kallad metan”cutter” kopplas till instrumentet varvid man endast mäter metanhalten, eller så tas stickprover ut under mätperioden för analys av metanhalt med FTIR (som ovan) eller GC. DGE har även en egen GC för dessa analyser.

 

Fördelen med FID-mätning är framförallt att vi kan vara effektiva då DGE innehar flera FID-instrument vilket innebär att mätning kan ske parallellt i flera positioner samtidigt. En anläggning med 3-4 utsläppspunkter kan därför utan problem kontrollmätas på en dag.

 

För att kunna beräkna utsläppen av metan måste även flödet i respektive position bestämmas.

 

Beräkning av metanslip

 

Resultaten från utförda mätningar presenteras i en mätrapport och kompletta beräkningar av metanslip från anläggningen kan därefter utföras antingen av anläggningsägarna själva eller av DGE efter inhämtande av nödvändiga produktionsuppgifter.

 

DGEs miljökontrollverksamhet är ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005 med ackrediteringsnummer 1940.

 

För mer information kontakta gärna

Johan Mars, tfn 073-417 10 86
E-post: johan.mars@dge.se