Huvudstudie av skjutbana i Staffanstorp

DGE har på uppdrag av Staffanstorp kommun utfört en huvudstudie, enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, av en tidigare skjutbana.

 

Skjutbanan var i bruk från mitten av 1970-talet fram till slutet av 1990-talet och det beräknas att ca 130 ton blyhagel har använts på banan. Uppdraget har pågått från 2019-2021 och har bland annat omfattat kompletterande miljötekniska markundersökningar i jord, grundvatten, ytvatten, sediment och biota.

Den fördjupade riskbedömningen visade att området är allvarligt förorenat av ett flertal tungmetaller, främst bly, samt PAH och att åtgärder i jord krävs för att inte föroreningssituationen ska orsaka oacceptabel påverkan på människors hälsa eller miljön. Syftet med huvudstudien är att komma fram till bästa möjliga efterbehandlingsåtgärd för den före detta, naturskönt belägna, skjutbanan och därför har den fördjupade riskbedömningen följts av en åtgärdsutredning samt riskvärdering.

Då området består av mycket torv och jordar med högt organiskt material som inte får deponeras är problematiken lite annorlunda än vid andra förorenade områden.

Rapporten är nu levererad till beställare, tillsynsmyndighet samt Länsstyrelsen och vi får se vad fortsättningen i detta spännande projekt blir.