Fri koppar från bottenmålade fritidsbåtar

DGE har genomfört ett projekt tillsammans med Västkustens båtförbund om hur mycket fri koppar som släpper från våra bottenmålade fritidsbåtar

På västkusten är påväxt av havstulpaner och alger på båtskrov ett bekymmer eftersom de sänker båtarnas prestanda och ökar bränsleförbrukningen. De färger som för närvarande är godkända för att förhindra påväxt innehåller bland annat koppar eller kopparföreningar. DGE har på uppdrag av Västkustens Båtförbund genomfört mätningar av kopparhalten i vattenmassan i fyra olika småbåtshamnar i Göteborgsområdet. Det har tidigare gjorts mycket få provtagningar av halten i vattnet utan de har främst fokuserat på halter i sedimenten och på själva båtskroven. Mätningarna som utfördes under en två-veckorsperiod, sommaren 2017 gjordes med s.k. DGT-provtagare. Dessa mäter den enbart den fria kopparhalten (biotillgängliga) i vatten.

 

Resultaten visar mycket låga nivåer som snabbt avtar utanför hamnarna. Förmodligen beror detta på att den fria kopparhalten minskar genom att den sedimenterar som svårlösliga kopparsalter och adsorberade till partiklar. Därigenom blir den del av koppar som är biotillgänglig mindre. . Beräkningar där halterna relaterats till antalet båtar antyder att kopparnivåerna till största delen kommer från andra källor som t.ex. dagvattnet eller ytavrinning än från båtskroven. Resultaten presenterades vid en konferens den 4:e december, 2017 som anordnats av Transportstyrelsen.

Frågan är komplex och som alltid viktigt att se till helheten. Nästa steg som utförs under säsongen 2018 blir ytterligare undersökningar för att göra en realistisk riskbedömning där bidraget av biotillgänglig koppar från fritidsbåtars bottenfärger till den totala belastningen i haven utreds.

Om du vill veta mer om dessa mätningar är du välkommen att kontakta:

Per Ivarsson på DGE Mark och Miljö