Efter sol kommer regn – dagvattenhantering i ett förändrat klimat

Redan idag ser vi hur skyfall ställer till stora problem och i ett framtida klimat förväntas både kraftig nederbörd och högt vattenstånd i sjöar och vattendrag öka i frekvens och intensitet. Medvetenheten om detta ökar och vi ser ett stort behov hos våra kunder att planera och anpassa verksamhetens dagvattenhantering på ett bättre sätt.

Vi på DGE hjälper till att utreda påverkan på industriverksamheters dagvattenhantering utifrån aktuella klimatscenarier vad gäller skyfall, ökade nederbördsmängder, och i de fall där det är relevant, även förändrade vattenstånd. I anslutning till detta kan vi även bedöma påverkan, fördröjningsbehov och ge förslag på hållbara tekniska och naturbaserade lösningar för omhändertagande av dagvatten.

Vill ni veta mer så kontakta Malin Karlsson eller Henrik Nilsson!

Läs mer här om några andra tjänster inom vattenområdet: Reningsteknik vatten, Vattenprovtagning, Ekotoxikologi.