Direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (MCP)

I slutet av 2015 beslutade EU om ett direktiv avseende medelstora förbränningsanläggningar, d.v.s. anläggningar med en tillförd installerad effekt på 1 – 50 MW. Direktivet fastställer regler för att begränsa utsläppen av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX) och stoft till luft. Dessutom inkluderas regler för övervakning av utsläpp av kolmonoxid (CO). Medlemsstaterna ska implementera direktivet senast den 19 december 2017. Detta arbetar för tillfället Naturvårdsverket med och planen är att en förordning om medelstora förbränningsanläggningar ska träda i kraft den 19 december 2017.

I direktivet och kommande förordning skiljs befintliga och nya förbränningsanläggningar åt. En befintlig förbränningsanläggning är en anläggning som togs i drift innan den 20 december 2018 eller för vilken ett tillstånd utfärdats före den 19 december 2017. Gränsvärdena avseende SO2, NOX och stoft i Bilaga II i direktivet ska uppfyllas från och med 1 januari 2025 (>5 MW) respektive från och med den 1 januari 2030 (1-5 MW).

Nya förbränningsanläggningar är anläggningar som tas i drift efter 20 december 2018. För nya anläggningar börjar gränsvärdena avseende SO2, NOX och stoft i Bilaga II i direktivet att gälla från och med 20 december 2018. Två eller fler nya anläggningar ska anses vara en medelstor förbränningsanläggning om rökgaserna släpps ut genom en gemensam skorsten, eller om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Utsläppen av SO2, NOX och stoft samt CO ska kontrolleras genom periodiska mätningar som utförs varje år (>20 MW) respektive var tredje år (1-20 MW). I vissa specifika fall kan undantag från kraven ges.

Har ni funderingar kring hur detta kommer att påverka er mer specifikt kontakta oss på DGE så hjälper vi dig vidare med denna fråga. Självklart är du välkommen med andra frågor inom området också!

Du hittar oss som vanligt på www.dge.se