DGE hjälper E.ON Elnät med omfattande miljöinventering

 

DGE har på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB tagit fram en metodik för miljöinventering av 65 av bolagets fastigheter med avseende på förorenad mark.

Arbetet utfördes i syfte att identifiera potentiella miljöskulder på de aktuella fastigheterna och bedöma behoven av fortsatta utredningar eller undersökningar. Metodiken bygger på Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), men har förenklats och anpassats till E.ON:s behov.

Från E.ON:s sida säger man sig nu ha mycket goda förutsättningar för att prioritera och organisera det fortsatta arbetet.