DGE deltar i dioxinprojekt i Vietnam

DGE Mark och Miljö AB har tillsammans med Umeå Universitet, CECS (Center Environmental Protection and Chemical Safety) och Cleantech Co Ltd initierat ett projekt för att utbyta erfarenheter och kunskap kring dioxinföroreningar och andra POPs i jord mellan Sverige och Vietnam. Projektet bekostas delvis av SIDA genom ett Planning Grant.

 

I Vietnam finns en stor problematik kring dioxin som härrör från USAs användning av bekämpningsmedel i framförallt södra Vietnam mellan åren 1961 och 1971. Mer än 80 000 m3 bekämpningsmedel (bl.a. den så kallade Agent Orange som påminner om hormoslyr) innehållande dioxin sprutades ut för att avlöva djungler och förstöra odlingar.

 

Idag pågår projekt vid tre hot spots i Vietnam där höga halter dioxin påträffats. Områdena är alla belägna vid flygplatser där tankning av besprutningsplanen skedde.

 

I projekten, som finansieras av FN (UNDP) och USA (USAID) testas i full skala en del intressanta tekniker för sanering av dioxinförorenad jord. Bland annat genomförs sanering med MCD (Mechano Chemical Dehalogenation) och IPTD (In-Pile Thermal Desorption ).

 

Tanken med projektet är att dra nytta av erfarenheterna från dessa åtgärdsprojekt i Vietnam så att kunskapen även i framtiden kan användas vid saneringar i Sverige. I Sverige är det framförallt vid gamla sågverk där doppning i mögelgiftet pentaklorfenol har skett på ett stort antal platser. Vidare kan svensk kunskap kring dioxin, dess uppträdande i jord och grundvatten samt riskbedömningar av förorenade områden föras över till Vietnam.

 

Vill du veta mer – kontakta Jens Johannisson på tfn 0703-11 55 32 eller e-post jens.johannisson@dge.se.