Sanering/efterbehandling

Efter en utredning och konstaterande av förorenad mark kan vi hjälpa er med en stor del av det praktiska arbetet kring en sanering.

 

  • Vi utvärderar olika möjliga åtgärder utifrån typ av förorening, var föroreningen finns, geologi, tidsperspektiv samt finansiering.
  • Åtgärder och kostnader kan värderas tillsammans med riskbedömningen i en så kallad riskvärdering.
  • För många undersökningar och åtgärder krävs tillstånd från myndigheterna. Vi känner till kraven och hjälper gärna till med anmälningar och tillståndsansökningar. Är ansvarsfrågan komplicerad samarbetar vi med ledande jurister inom området.
  • Innan utförandefasen behövs tekniska beskrivningar av hur arbetet skall göras. Är det en upphandling måste beskrivningen fungera som anbuds- och kontraktsunderlag. Vi tar fram tekniska underlag, administrativa förutsättningar och hjälper gärna till med upphandlingen.
  • Vi utför miljökontroll vid sanering och efterbehandling av förorenade områden för att avgränsa saneringsåtgärden, klassificera jordmassor, dokumentera och följa upp åtgärdsmålen.
  • När åtgärden är avslutad och åtgärdsmålen uppnåtts gör vi en slutrapport att använda t.ex. vid en ny värdering av fastigheten.