Riskbedömning förorenade områden

Runt om i vårt land finns platser där industrier, byggnader och verksamheter som t.ex. bensinstationer förorenat närmiljön. Här kan vi göra riskbedömningar som ligger till grund för vilka åtgärder ni behöver göra.

 

Utifrån kunskap om föroreningshalter, spridningsförutsättningar, nyttjande och omgivning gör vi en bedömning av om eventuella föroreningar kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt behovet av eventuella åtgärder.
Vid fördjupade riskbedömningar gör vi en noggrann platsspecifik bedömning och vid behov räknas platsspecifika riktvärden fram i enlighet med Naturvårdsverkets framtagna riktlinjer.