Riskanalys/Sevesofrågor

Riskanalys skapar trygghet. Vi hjälper er att identifiera verksamhetens risker och att ta ställning till hur de ska hanteras.

 

Svensk lagstiftning (bl a lagen om skydd mot olyckor, egenkontrollförordningen, arbetsmiljölagen och Sevesolagstiftningen) ställer krav på egenkontroll av verksamhetens risker. Det finns både luckor och överlappningar i lagstiftningskraven. Behöver du stöd i att reda ut begreppen och hitta din nivå när det gäller metoder och säkerhetsledningssystem?

Vi hjälper dig välja en riskanalysmetod som passar för att systematiskt identifiera vilka risker som finns i din verksamhet. Utifrån denna kunskap kan man sedan värdera riskerna och ta ställning till hur de ska hanteras och vilka åtgärder som behöver göras. En positiv effekt av riskanalysen är också att den höjer medvetandenivån kring risker inom organisationen.