Prövning enligt miljöbalken

I en tillståndsprocess är det viktigt att planera arbetet i ett tidigt skede och fatta strategiska beslut som bäddar för att verksamhetens framtida planer ryms inom tillståndet. Ett bra underlag ger ett bättre tillståndsbeslut.

 

DGE Mark och Miljö kan bistå med rådgivning vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, täktverksamhet m.m. En ansökan om tillstånd omfattar ett antal olika delmoment:

  • Samrådsprocess där samråd hålls med myndigheter, allmänhet och andra berörda.
  • En formell ansökan med förslag till villkor.
  • Teknisk beskrivning.
  • Miljökonsekvensbeskrivning.
  • Säkerhetsrapport för så kallade Sevesoanläggningar.

De olika delmomenten kan, beroende på typ av verksamhet, kräva ett antal specialutredningar som DGE Mark och Miljö kan genomföra – i vissa fall med hjälp av kompetenta samarbetspartners.

Ett exempel på en sådan utredning är upprättande av statusrapport i samband med tillståndprövning av verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet, IED. Självklart hjälper vi på DGE till med upprättande av statusrapport.