Kemikalierådgivning och REACH

Det pågår stora förändringar av lagstiftningen inom kemikalieområdet, mycket med anledning av de två stora EG-förordningarna REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och CLP (klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). DGE Mark och Miljö erbjuder stöd och råd.

 

REACH

Vi erbjuder rådgivning om hur din verksamhet berörs av reglerna i REACH, som gäller stegvis och är fullt implementerad först år 2018, samt hjälp med att ta fram uppgifter i samband med registrering. Vi har egen ekotoxikologisk kompetens och via våra samarbetspartners även toxikologisk kompetens. Vi kan utföra riskbedömningar och bistå vid kemikaliesäkerhetsbedömningar och upprättande av uppgifter till kemikaliesäkerhetsrapporten inom ramen för REACH.

Klassificering och märkning

Rådgivning om gällande regler. Sammanställning av befintliga data beträffande ekotoxikologi och toxikologi. Via våra samarbetspartners kan vi även erbjuda hjälp att upprätta korrekta säkerhetsdatablad.

Substitution

Vi kan hjälpa er att hitta mer miljöanpassade alternativ till de produkter ni använder idag. Vi har också ekotoxikologisk kompetens som kommer till användning vid riskbedömningar av kemikalier inom ramen för produktvalsprincipen.

Rådgivning kring storskalig kemikaliehantering Seveso

Sevesoreglerna tillämpas på verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer eller kan förekomma i vissa mängder. Verksamheter som omfattas av bestämmelserna omfattas antingen av den högre eller lägre kravnivån, och på den högre kravnivån medför reglerna flera skyldigheter. DGE Mark och Miljö hjälper er att beräkna om och på vilket sätt ni omfattas av Sevesoreglerna. Vi bistår vid upprättandet av handlingsplan respektive säkerhetsrapport enligt gällande regler.